Termos e condicions de uso

Estas condicions xerais regulan o uso do servicio da comunidade virtual de Internet que Boimorto Networks (en adiante Boimorto@NET) ofrece gratuitamente aos usuarios de Internet.

Ó entrar e utilizar os servicios ofrecidos neste sitio web, vostede esta aceptando as condicions e os termos contidos neste contrato e declara expresamente a aceptacion das seguintes condicions:

  1. As informacions, conceptos e opinions emitidas neste sitio web non necesariamente refrexan a posicion de Boimorto@NET, os seus empregados ou directores. Por esta razon, Boimorto@NET non se fai responsable de ningunha das informacions, opinions ou conceptos que se emitan neste sitio web.

  2. O sitio web Boimorto@NET non se fai responsable pola edicion, revision e censura da informacion, nin se compromete a verificar o contido das paxinas ou sitios cos cales o usuario se conecte a traves do motor de buscas e o directorio de Boimorto@NET. Por conseguinte, Boimorto@NET, os seus directores, empregados e persoas afines non se fan responsables da verificacion do cumprimento das normas que protexen os dereitos de autor, da legalidade ou da decencia do contido das paxinas as que se teña acceso a traves deste motor de buscas ou do directorio de Boimorto@NET.

  3. O usuario recoñece e acepta que Boimorto@NET non garantira nin asegura a veracidade da informacion, o contido, os artigos, a propaganda e os anuncios (a "informacion") que aparezan publicados ou que sexan distribuidos, directa ou indirectamente a traves deste web site, calquera website interconectado, ou calquera dos servicios que se vinculen ou relacionen a esta paxina web (os "servicios").

  4. Asemesmo, o usuario acepta que nin Boimorto@NET, nin os seus directores ou empregados seran responsables pola entrega, a calidade, os vicios ou calquera outro defecto que puidesen presentar os productos, os servicios, a informacion ou outros materiais expostos (os "productos"), adquiridos ou obtidos como consecuencia da informacion, publicidade, invitacions e ofertas que se fagan a traves da informacion ou dos servicios.

  5. Ó aceptar o presente contrato vostede declara expresamente que (i) e unha persoa capaz de discernir; (ii) que entrou a este sitio web pola sua propia vontade e que non foi coaccionado por elo; (iii) que recoñece e entende que o contido de algunhas das paxinas que se poden localizar a traves do motor de busca e do directorio de Boimorto@NET poden conter imaxes, son ou texto que resulten ofensivos e inadecuados e que poden atentar en contra da moral e os bos costumes; (iv) que a seleccion dos productos ou servicios que o usuario desexe adquirir faino baixo a sua propia responsabilidade, coas unicas garantias legais establecidas a tal efecto polos nosos socios do area de comercio electronico, encontrandose Boimorto@NET liberada de calquera responsabilidade relacionada coa venta de productos ou servicios; e (v) que ten lido os termos e condicions deste contrato, aceptandoos coa sua plena e unica responsabilidade.

  6. O Usuario acepta que Boimorto@NET pora, cando o considere convinte, realizar correccions, melloras ou modificacions na informacion os servicios, sen que de lugar nin dereito a ningunha reclamacion ou indemnizacion, nin implique recoñecemento de responsabilidade algunha.

  7. O usuario renuncia o reclamo a Boimorto@NET de calquera tipo de responsabilidade por darnos que en forma directa, indirecta ou consecuencial se podan derivar da prestacion e utilizacion da informacion ou os servicios, ou da contratacion, adquisicion e utilizacion dos productos.

  8. O usuario acepta, ademais, as condicions de uso establecidas a tal efecto por todas aquelas empresas, institucions ou sitios webs ("socios") cos que Boimorto@NET teña acordos de colaboracion ou explotacion cando estes acordos repercutan na informacion, servicios ou productos ofrecidos en Boimorto@NET. As termos e condicions especiais de cada un dos socios de Boimorto@NET, se os houbese, encontranse convintemente expostos e a disposicion do usuario.

  9. O usuario comprometese a utilizar os contidos de Boimorto@NET de conforme coa lei, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e o orden publico, e obrigase a absterse de utilizar este sitio web con fines ou efectos ilicitos, contrarios o establecido nas presentes condicions, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, o que de calquera forma podan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar este sitio web ou impedir a normal utilizacion ou disfrute de Boimorto@NET.